Skummeslövs Tennisklubb kallar alla medlemmar till

Årsmöte 

Tid:                Söndagen 31/3 2013 (Påskdagen) kl. 13.00.
Plats:              Tallsätravägen 9 (200m V om tennisstadion) 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd (endast medlemmar har rösträtt).
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens a. Verksamhetsberättelse, b. Resultat/balansräkning
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 9. Fastställande av medlemsavgifter nästa verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget 2012
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 12. Val av ledamöter

a. ordförande (1 år). Nuvarande: Peter Thesleff

b. ledamöter (2 år). Nuvarande: Ingrid Sturén, Peter Lincoln och P-A Bergman. Övriga ledamöter (Bengt Mexnell, Per Selldén och Curt-Åke Nyström) är valda t.o m. 2013.

c. suppleanter (1 år). Nuvarande: Lise-Lotte Wejklint och Olof Selldén

d. revisorer (1 år). Nuvarande: Stefan Andersson och Lars-Olle Andersson

e. revisorssuppleant (1 år). Nuvarande: Jan Sjöqvist

f. valberedning (1 år). Nuvarande: Stefan Sundgren, Ulf Altinius och Ingvar Jönsson

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!
Peter Thesleff, ordförande

Dagordning årsmöte 31 mars 2013 Förvaltningsberättelse för 2012
Verksamhetsberättelse för 2012 Balansrapport
Resultatrapport  
Skicka e-post till thesleff@gmail.com  med frågor eller kommentarer.

Senast ändrad: 16 februari 2013