Protokoll från årsmöte i Skummeslöva Tennisklubb 2010-04-03.

 

1)                  Ordförande Peter Thesleff förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes varvid det konstaterades att 10 röstberättigade medlemmar var närvarande.

2)                  Till mötesordf. valdes Peter Thesleff och till mötessekr. valdes Bengt Mexnell.

3)                  Till justeringsman och rösträknare valdes Ingvar Jönsson.

4)                  Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.

5)                  Förslaget till dagordning fastställdes, med justering att övriga ledamöter, punkt 12b, är valda till 2011.

6)                  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009-01-01—2009-12-31 granskades och godkändes efter justering av angivet år.

b) Kassörens resultat och balansräkning för 2008-08-16—2009-12-31 granskades och kommenterades av Curt-Åke Nyström. Efter justering så att text avpersonifierats lades dessa till handlingarna. Mötesordförande tackade kassören för ett gott arbete. I korthet konstaterades att verksamhetsåret givet ett ekonomiskt negativt resultat. Detta anses framförallt bero på ändrat verksamhetsår vilket innebär att årets resultat belastas med två höstsäsonger med höga kostnader för inköp och utläggning av nytt grus. Även ett relativt omfattande förbättringsarbete av föreningens lokaler har genomförts vilket kostat en hel del trots frivilliga arbetsinsatser.

7)                  Revisorernas berättelse presenterades, granskades och lades till handlingarna.

8)                  På rekommendation av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

9)                  Årsmötet beslutade att medlemsformer skall vara oförändrade men att medlemsavgifterna justeras uppåt för vuxna och familjer enligt styrelsens förslag. Det påpekades att SvTF ser över sina avgifter och det diskuterades hur föreslagna ändringar kan komma att påverka föreningens ekonomi.

Medlemsavgifter för 2010:
          Vuxen: 200 kr
          Junior (t.o.m. 18 år): 120 kr
          Familj: 500 kr

Styrelsen har enligt stadgarna mandat att löpande besluta om banavgifter. Styrelsen framförde förslag om en höjning av spelavgiften för icke medlemmar till 120 kr(100 kr) vilket godtogs av årsmötet. Som en följd av detta framfördes förslag om införande av klippkort(10-kort) till motsvarande en kostnad av 100 kr per bana och timma vilket styrelsen åtog sig att se över formerna för.

Höjningarna motiveras med kostnader för reparation av nedrasat skärmtak och framtida ökade kostnader för banunderhåll.

10)              Föreslagen verksamhetsplan och budget för 2010 antogs.

11)              Konstaterades att inga motioner inkommit. Styrelseförslag se §14.

12)              Valberedningen, vilken bestått av Stefan Sundgren, Ingvar Jönsson och Ulf Altinius, presenterade sitt förslag för val av ledamöter. Inga övriga förslag presenterades och mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

a.          Till ordförande (1 år) valdes Peter Thesleff (omval)

b.          Till ledamöter (2 år) valdes Bengt Mexnell, Per Selldén och Curt-Åke Nyström (alla omval).

c.          Till styrelsesuppleanter (1 år) valdes Lise-Lotte Wejklint och Olof Selldén (båda omval).

d.           Till revisorer (1 år) valdes Mats Carlsson och Lars-Olle Andersson (båda omval).

e.             Till revisorsuppleant (1 år) valdes Stefan Andersson (omval).

f.                Till ledamöter i valberedningen (1 år) valdes Stefan Sundgren (sk), Ulf Altinius och Ingvar Jönsson (alla omval).

Mötesordförande framförde ett stort tack till valberedningen för genomfört arbete.

Övriga ledamöter i styrelsen är (vars mandatperioder pågår till 2011): Ingrid Sturén, Peter Lincoln och Per-Arvid Bergman.

13)              Övriga frågor:

Ordförande framförde att förslag inkommet om samarbete med externa kommersiella intressenter och att synpunkter från årsmötet önskas för inriktningsbeslut. Ett sådant samarbete kan medföra vissa fördelar men även saker som kan upplevas som nackdelar. Till fördelarna ses främst möjligheten till att utveckla försäljning, service och marknadsföring med möjlighet till ökade intäkter men även att till viss del avlasta styrelsearbetet. Till nackdelarna kan nämnas eventuella svårigheter att återgå till nuvarande status med tanke på sponsring mm om samarbetet inte fungerar. Även tankar rörande syftet med en ideell förening kontra kommersiella intressen och hur detta påverkar ideella arbetsinsatser i framtiden och hur en sådan förändring upplevs av spelare och medlemmar samt ur bidragssynpunkt från stat, kommun och tennisförbund. Övergången påverkar även klubbens möjligheter att erbjuda ungdomar sommarjobb vilket upplevs som en viktig social aspekt och rekryteringsbas för framtida engagemang i föreningen. Nuvarande förslag har genomarbetats av delar av styrelsen med grundförutsättningen att styrelsen även fortsättningsvis ska ha kontroll över föreningens ekonomi med syfte att erbjuda medlemmar och övriga sommargäster möjligheter till att spela tennis till låga kostnader. Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att konkretisera förslaget och inleda ett samarbete med någon extern intressent, inledningsvis i mindre skala och med utvärdering efter 1 år.

14)              Mötesordf. förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse. 

Skummeslövsstrand 2010-04-03, 

Bengt Mexnell, sekreterare                Peter Thesleff, ordförande 

Ingvar Jönsson, justeringsman

 

Skicka e-post till peter@thesleff.com med frågor eller kommentarer.

Senast ändrad: 21 juli 2010