Årsmöte i Skummeslövs Tennisklubb 16/4 2011 

1)      Ordförande Peter Thesleff förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes varvid det konstaterades att 9 röstberättigade medlemmar var närvarande.

2)      Till mötesordf. valdes Peter Thesleff och till mötessekr. valdes Bengt Mexnell.

3)      Till protokolljusterare och rösträknare valdes Sven Pewe.

4)      Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.

5)      Förslaget till dagordning fastställdes.

6)      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010-01-01—2010-12-31 granskades och godkändes efter justering av vilka som varit klubbens sponsorer under året.

b) Resultat och balansräkningen för 2010-01-01—2010-12-31 granskades och kommenterades av klubbens kassör Curt-Åke Nyström. Bokslutet visar på ett bra resultat trots extra kostnader pga nedrasat skärmtak vars kostnader kunde hållas nere tack vare frivilliga medlemsinsatser. Likaså innebar åtgärder för bättre dränering av bana 1 en ökad utgift. Stort deltagande i Skummeslövsspelen, ökat antal läger, medlemmar och spelavgifter innebar dock ökade inkomster vilket bidrog till årets resultat.

7)      Revisorernas berättelse presenterades, granskades och lades till handlingarna.

8)      På rekommendation av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

9)      Årsmötet beslutade att medlemsformer och medlemsavgifter skall vara oförändrade.

Medlemsavgifter för 2011:

    - Vuxen: 200 kr

    - Junior (t.o.m. 18 år): 120 kr

    - Familj (1-2 vårdnadshavare och barn t.o.m. 20 år boende på samma adress): 500 kr

Styrelsen har enligt stadgarna mandat att löpande besluta om spelavgifter men t.v. avses dessa vara oförändrade dvs (för- och eftersäsong när kiosken är stängd inom parentes) icke medlem 120 kr (100), medlem 40 kr (40), läger 100 kr (80).  Som alternativ finns även i år klippkort (10-kort) till motsvarande en kostnad av 100 kr per bana och timma.

10)  Föreslagen verksamhetsplan för 2011 och budget(samma som för 2010) antogs för 2011.

11)  Konstaterades att inga motioner inkommit.

12)  Valberedningen, vilken bestått av Stefan Sundgren (sk), Ingvar Jönsson och Ulf Altinius, presenterade sitt förslag för val av ledamöter. Inga övriga förslag presenterades och mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

a.       Till ordförande (1 år) valdes Peter Thesleff (omval)

b.      Till ledamöter (2 år) valdes Ingrid Sturén, Peter Lincoln och Per-Arvid Bergman (alla omval).

c.       Till styrelsesuppleanter (1 år) valdes Lise-Lotte Wejklint och Olof Selldén (båda omval).

d.      Till revisorer (1 år) valdes Stefan Andersson (nyval)och Lars-Olle Andersson (omval).

e.       Till revisorsuppleant (1 år) valdes Jan Sjöqvist (nyval).

f.       Till ledamöter i valberedningen (1 år) valdes Stefan Sundgren (sk), Ulf Altinius och Ingvar Jönsson (alla omval).

Mötesordförande framförde ett stort tack till valberedningen för genomfört arbete.

Övriga ledamöter i styrelsen är (vars mandatperioder pågår till 2011): Bengt Mexnell, Per Selldén och Curt-Åke Nyström.

13)  Övriga frågor:

a) Energislukande kyl och frys i kiosk bör bytas ut. Detta ska ske enligt avtal med Tengo och glassleverantör.

b) Installationsmöjlighet och finansiering av solfångare på tak till kiosk och omklädningsrum för uppvärmning av varmvatten för energibesparing bör undersökas och övervägas.

c) Magnus Hansson är tävlingsledare för Sk-spelen i år också vars deltagarantal i år maximeras till 600 starter.

d) Klubben sökte arrangörskap för JSM 2011 men detta gick i år till andra klubbar.

e) Bollplank måste åtgärdas av säkerhetsskäl. Undersökning får visa om nuvarande kan förstärkas eller det krävs bygge av helt nytt.

f) Behov av nyasfaltering vid bollplank vilket bör ske i samband med om kommunen genomför annat asfalteringsjobb i närheten.

g) Fortsatt arbete att hitta plats och finansiering av minitennisbana.

h) Staket runt banor har åtgärdats.

i) Boulebanor vid festplatsen kommer att försvinna. Klubben positiv till om dessa kan samlokaliseras med tennisanläggningen.

j) Bebyggelse i området och speciellt i skogen och dess inverkan på motionsspårens utsträckning diskuterades.

14)  Mötesordf. förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse. 

Skummeslövsstrand 2011-04-16, 

Bengt Mexnell, sekreterare                Peter Thesleff, ordförande 

Sven Pewe, justeringsman

 

 

Skicka e-post till peter@thesleff.com med frågor eller kommentarer.

Senast ändrad: 4 mars  2012