Årsmöte i Skummeslövs Tennisklubb 8/4 2012 

1)      Ordförande Peter Thesleff förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes varvid det konstaterades att 12 röstberättigade medlemmar var närvarande.

2)      Till mötesordf. valdes Peter Thesleff och till mötessekr. valdes Bengt Mexnell.

3)      Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ingvar Jönsson.

4)      Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.

5)      Förslag till dagordning fastställdes.

6)      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011-01-01->2011-12-31 granskades och godkändes efter justering av vilka som varit klubbens sponsorer under året.

b) Resultat och balansräkning för 2011-01-01->2011-12-31 granskades och kommenterades av klubbens kassör Curt-Åke Nyström. Bokslutet är snarlikt förra årets goda resultat. Fortsatt stort intresse för Skummeslövsspelen där deltagarantalet dock begränsades för att klara genomförande på utsatt tid. Vidare konstaterades något minskat antal läger men ett ökat antal medlemmar. Bidrag från Laholms kommun har använts till reparation av bollplank.

7)      Revisorernas berättelse presenterades, granskades och lades till handlingarna.

8)      På rekommendation av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

9)      Årsmötet beslutade att medlemsformer och medlemsavgifter skall vara oförändrade.

Medlemsavgifter för 2012:

    - Vuxen: 200 kr

    - Junior (t.o.m. 18 år): 120 kr

    - Familj (1-2 vårdnadshavare och barn t.o.m. 20 år boende på samma adress): 500 kr

10)  Föreslagen verksamhetsplan och budget antogs för 2012.

11)  Konstaterades att inga styrelseförslag eller medlemsmotioner inkommit.

12)  Valberedningen, vilken bestått av Stefan Sundgren (sk), Ingvar Jönsson och Ulf Altinius, presenterade sitt förslag för val av ledamöter. Inga övriga förslag presenterades och mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

a.       Till ordförande (1 år) valdes Peter Thesleff (omval)

b.      Till ledamöter (2 år) valdes Bengt Mexnell, Per Selldén och Curt-Åke Nyström (alla omval).

c.       Till styrelsesuppleanter (1 år) valdes Lise-Lotte Wejklint och Olof Selldén (båda omval).

d.      Till revisorer (1 år) valdes Stefan Andersson och Lars-Olle Andersson (båda omval).

e.       Till revisorsuppleant (1 år) valdes Jan Sjöqvist (omval).

f.       Till ledamöter i valberedningen (1 år) valdes Stefan Sundgren (sk), Ulf Altinius och Ingvar Jönsson (alla omval).

Mötesordförande framförde ett stort tack till valberedningen för genomfört arbete.

Övriga ledamöter i styrelsen är (vars mandatperioder pågår t.o.m 2012): Ingrid Sturén, Peter Lincoln och Per-Arvid Bergman.

13)  Övriga frågor:

a) Skrivelse inför 2012 från klubbens revisorer diskuterades. Skrivelsen berör såväl klubbens dagliga redovisning, hur olika poster redovisas, firmatecknare, löpande information till revisorer samt avsaknad av årsredovisning, förvaltningsberättelse och vinstdisposition. Årsmötet beslöt att kassör och ordförande framför årsmötets synpunkter och diskuterar vidare med revisorerna om lämpliga åtgärder.   

b) Magnus Hansson är tävlingsledare för Sk-spelen även i år. Deltagarantalet  maximeras till 600 starter.

c) Klubben är arrangör för JSM 14/18-årsklasserna 2012 vilka pågår 9-18 aug. Klubben har även framfört erbjudande om arrangörskap till SvTf för 2013 och 2014.

e) JSM samt läger innebär behov av utökat öppethållande av kiosk. Tas upp för diskussion med Tengo. Ev. sköter klubben själv visst öppethållande.

f) Tennisskoleverksamheten diskuterades. Svante Malmsten, som driver denna idag, önskar någon form av kontrakt. Styrelsen är mycket nöjd med hur verksamheten bedrivs och uppfattningen är att tennisskolan är omtyckt av elever och föräldrar. Tennisskolan genererar nya medlemmar och marknadsför klubbens övriga verksamheter som tex Blixtdubbel, Damtennis och KM.

g) Klubben bedöms idag ha en balanserad blandning av tillgängliga bantider för allmänhet och medlemmar, läger, tennisskola och tävlingar under högsäsong. Under lågsäsong finns möjligheter till ökad verksamhet inom alla områden.

h) Synpunkter har inkommit om tydligare anslag om kommande klubbarrangemang. Detta har diskuterats tidigare och sker idag via infoblad, whiteboard, reklamskylt , kioskpersonal och hemsida. Fortsatt fokus på hur detta kan förbättras samt att befintliga resurser utnyttjas och annonsering sker med tillräcklig framförhållning framfördes.

i) Marknadsföring till klubbar att boka läger har intensifierats inför 2012 och har genomförts av klubben mot Svenska klubbar och mhja samarbetspartner Tengo mot Norska klubbar vilket hittills verkar ha gett positivt resultat.

j) Klubben gratulerar Sven Pewe på 80-årsdagen samt till framgångarna i inomhus-VSM med seger i HS80 och andraplats i HD80 2012. Sven har på ett föredömligt sätt verkat i klubben genom åren.

14)  Mötesordf. förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse. 

Skummeslövsstrand 2012-04-08, 

Bengt Mexnell, sekreterare                Peter Thesleff, ordförande 

Ingvar Jönsson, justeringsman

Skicka e-post till peter@thesleff.com med frågor eller kommentarer.

Senast ändrad: 16 april  2012